Internetregelement

 1. Dit Internet reglement is bedoeld als aanvulling op de polisvoorwaarden en internetclausules van de betreffende maatschappijen.
 2. Verzekering Direkt is een onderdeel en handelsnaam van De Jong Financiële Diensten en is een bemiddelaar die via internet producten aanbiedt.
 3. Bij het afsluiten via Internet gaat Verzekering Direkt ervan uit dat u geen voorafgaand advies wenst, op basis van het zogenaamde “execution only” systeem.
 4. De verzekeringnemer sluit zelf af. Wijzigingen, zoals verhuizingen, wijziging van risico en andere van belang zijnde mutaties worden door de klant zelf doorgegeven en gecontroleerd. Klant heeft dus zelf de controle en verantwoording voor de afgesloten polissen en wijzigingen. Wijzigingen kunnen zowel telefonisch, schriftelijk als mede via de e-mail aan Verzekering Direkt worden doorgegeven.
 5. Verzekering Direkt behoudt zich het recht voor klanten te weigeren indien daartoe de aanleiding bestaat.
 6. Door Verzekering Direkt afgegeven voorlopige dekkingen worden op basis van de richtlijnen zoals vermeld op de site verstrekt. Verzekering Direkt behoudt zich het recht voor om verder om haar moverende redenen de nieuwe relatie/verzekeringnemer niet te accepteren, waarbij de verleende voorlopige dekking onmiddellijk vervalt en er derhalve geen enkel beroep meer op de betreffende verzekering kan worden gedaan.
 7. Alle gegevens die ingevuld worden op de site, worden geacht van de verzekeringnemer afkomstig te zijn. De verzekeringnemer verplicht zich om alle gevraagde informatie en voor de verzekeringsacceptatie en dekking benodigde gegevens naar waarheid op te geven en te vermelden.
 8. 8. Incasso van de premie geschied in alle gevallen door de betreffende maatschappij. Mochten onverhoopt premies door ongeacht wat voor oorzaken dan ook niet geïnd kunnen worden, dan vervalt van rechtswege, zonder verdere aanmaning of ingebrekestelling door Verzekering Direkt, na de 30edag vanaf de ingangsdatum, de dekking op de betreffende verzekering. Verzekering Direkt is niet aansprakelijk voor fouten gemaakt bij of door derden.
 9. Door het afsluiten van één of meer verzekeringen verklaart de verzekeringnemer zich automatisch akkoord met het Internet reglement.
 10. Verzekering Direkt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijk ontstane fouten in de communicatie door toedoen van derden en door optredende onvolkomenheden binnen het medium internet.
 11. Verzekering Direkt houdt zich het recht voor om wijzigingen in Internet reglement door te voeren. De betreffende wijzigingen zullen onmiddellijk na de melding van kracht worden.